O nas

SPGD-logo-final

 

 

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Debrzno (SPGD) jest młodą organizacją, utworzoną w 2015 r., zrzeszającą przedsiębiorców oraz osoby związane z biznesem na terenie gminy Debrzno.  Naszą misją jest rozwój przez współdziałanie. Zależy nam, aby promować ideę przedsiębiorczości, aktywnie uczestniczyć w lokalnym życiu  gospodarczym i społecznym, wspierać  lokalnych przedsiębiorców i producentów.

 

    

 

 

      Celem  Stowarzyszenia Przedsiębiorców Gminy Debrzno jest działanie na rzecz lokalnych przedsiębiorców oraz społeczności, rozwijanie sieci kontaktów biznesowych, wsparcie emocjonalne, moralne i merytoryczne, wymiana informacji i doświadczeń oraz pozyskiwanie nowych członków. Zamierzamy prowadzić działania o charakterze informacyjnym, polegające na poszerzaniu wiedzy na temat celów i bieżącej działalności naszego stowarzyszenia oraz szkoleniowym, związanym ze zdobywaniem nowych kompetencji i umiejętności. Chcemy być dostrzegani przez lokalną społeczność i współpracować z lokalnym samorządem. Pragniemy promować lokalnych przedsiębiorców i producentów, zwiększać świadomość konsumentów na temat korzyści wynikających z kupowania lokalnych produktów i usług. Podkreślać, że w ten sposób przyczyniają się do wspierania lokalnych firm, korzystnie oddziałują na gospodarkę lokalną oraz środowisko. Planujemy również służyć pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zamierzamy wspierać twórcze i kreatywne myślenie, tak nierozerwalnie związane z przedsiębiorczością.

     Naszymi największymi zasobami jakimi dysponujemy są zasoby ludzkie. Jesteśmy pomysłowymi, pełnymi zapału i chęci ludźmi, związanymi z biznesem. Są wśród nas osoby z różnych branży, z rozmaitym wykształceniem oraz doświadczeniem zawodowym. Ta różnorodność sprzyja nowatorskim pomysłom i ułatwia realizowanie wspólnych celów statutowych.


 Cele statutowe Stowarzyszenia:

 

a) krzewienie poczucia solidarności zawodowej przedsiębiorców,

b) wszechstronne propagowanie idei przedsiębiorczości,

c) popieranie prywatnej przedsiębiorczości, oddziaływanie na rozwój inicjatyw gospodarczych,

d) reprezentowanie środowiska przedsiębiorców w sprawach związanych z ich działalnością przed organami państwowymi, samorządowymi i innymi organizacjami,

e) organizowanie samopomocy koleżeńskiej, działalności kulturalno-oświatowej, sportowej i turystycznej,

f) organizowanie pomocy członkom Stowarzyszenia w rozwiązywaniu problemów związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą,

g) współdziałanie w upowszechnianiu nowoczesnych form działania podmiotów gospodarczych,

h) wspieranie rozwoju gospodarczego miasta Debrzno i Gminy Debrzno,

i) udział w kształtowaniu życia społeczno-gospodarczego regionu poprzez czynne uczestnictwo w sprawowaniu władzy samorządowej,

j) promocja członków Stowarzyszenia oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z partnerami krajowymi i zagranicznymi,

k) upowszechnianie wśród przedsiębiorców działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego.

 


Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

a) współpracę z organami administracji publicznej i samorządowej, organizacjami społecznymi i zawodowymi oraz urzędami i innymi instytucjami,

b) wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych i innych unormowań, odnoszących się do funkcjonowania gospodarki, uczestniczenie w opracowywaniu właściwych regulacji oraz przedstawienie własnych projektów,

c) udzielanie informacji członkom Stowarzyszenia o przepisach obowiązujących w konkretnych sprawach oraz o praktyce odpowiednich organów w tym zakresie,

d) gromadzenie i udostępnianie informacji o planowanych i dokonanych zmianach systemu prawnego i finansowego obowiązującego przedsiębiorców,

e) organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, seminariów, sympozjów itp., jak i współpracę z nie zrzeszonymi w Stowarzyszeniu przedsiębiorcami,

f) gromadzenie i udostępnianie członkom Stowarzyszenia danych statystycznych i innych informacji pomocnych w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza z zakresu marketingu, zaopatrzenia, cen, postępu technicznego, itp.,

g) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,

h) inicjowanie i pomoc w tworzeniu jednostek organizacyjnych, które wspomagałyby Stowarzyszenie w realizacji jego celów statutowych,

i) organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania w drodze postępowania polubownego, pojednawczego oraz uczestniczenia w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą członków Stowarzyszenia,

j) tworzenie fundacji, funduszy i stypendiów dla popierania inicjatyw gospodarczych,

k) doradztwo organizacyjne, techniczne, prawne i ekonomiczne, wykonywanie ekspertyz, badań marketingowych oraz konsultingu,

l) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,

ł) współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami z terenu województwa pomorskiego i województw ościennych,

m) organizowanie imprez i akcji dla pozyskania środków finansowych na cele charytatywno-opiekuńcze oraz z zakresu pomocy społecznej,

n) współudział w tworzeniu i realizacji programów aktywnej walki z bezrobociem